Αγάπη την αγάπη σου,  
όποιος την αγοράζει,  
στένει μπεντένι μέσα ν'του,  
και τη ψυχή του φράζει