Αγάπη δίδαξε ο Χριστός  
και στον σταυρό απάνω  
γι αυτό εγώ θα σ' αγαπώ  
ωσότου να πεθάνω