Αγάπη ποιός σε γνώρισε,  
και να σε παρατήσει  
γρήγορα το κατάλαβε,  
πως μετ'α'σέ θα ζήσει